Luật bảo hiểm y tế 2008 và sửa đổi 2015

Xử lý vi phạm bảo hiểm y tế

Điều 49. Xử lý vi phạm bảo hiểm y tế!

Tranh chấp về bảo hiểm y tế

Điều 48. Tranh chấp về bảo hiểm y tế!

Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp về bảo hiểm y tế

Điều 8. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp về bảo hiểm y tế!

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế

Điều 39. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế!

Trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động

Điều 45. Trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động!

Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế

Điều 41. Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế!

Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Điều 43. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế!

Trách nhiệm của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế

Điều 6. Trách nhiệm của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế!

Trách nhiệm của Bộ Tài chính về bảo hiểm y tế

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Tài chính về bảo hiểm y tế!

Tổ chức bảo hiểm y tế

Điều 9, Tổ chức bảo hiểm y tế, Quy định của luật bảo hiểm y tế Việt Nam. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức bảo hiểm y tế